Elf bossen fietstocht Mar en Klif

Elf bossen fietstocht Mar en Klif

In een fietstocht op woensdag 1 en 8 augustus 2012 staan elf verschillende bossen centraal. Deze fietstocht wordt georganiseerd door Mar en Klif, het IVN en Staatsbosbeheer te Oudemirdum. Onder leiding van een IVN gids wordt u meegenomen door de verschillende bossen in Gaasterland. Naast de bekende It Rysterbosk en Elfbergen kent Gaasterland nog veel meer bossen. De toch duurt in totaal ongeveer 35 km. Opgave voor deze fietstocht kan tot 31 juli of 7 augustus via het telefoonnummer 0514-571777. De tocht start om 10:00 uur bij Mar en Klif op de Brink in Oudemirdum. Deelnemers wordt gevraagd zelf voor een lunchpakket te zorgen voor onderweg.

Gaasterland

Gaasterland heeft veel bossen en drie verschillende natuurorganisaties beheren ze: It Fryske Gea, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. De ‘grote‘ bossen zijn bij een breed publiek bekend, maar er zijn ook een aantal kleine en onbekendere, maar niet minder mooi!


Roekebosk

Het Roekebosk (26 ha) is daar een voorbeeld van. Het ligt ingeklemd in de driehoek Beukenlaan, Van Swinderenvaart-Sminkewei. Het bos dankt zijn naam aan de kolonie Roeken die hier vroeger huisde. De Blauwe Reiger en de Aalschol¬ver mochten ook graag in het Roeke¬bosk neer¬strijken. Lange tijd zijn er bomen en strui¬ken in het Roeke¬bosk ge-kweekt. In 1990 werd de boom¬kwekerij ver¬plaatst naar Harich. De verlaten plek werd inge¬plant met inlandse eik.

Nijemirdumerheide

De Nijemirdumerheide (72 ha) herinnert aan de tijd dat Gaasterland nog grotendeels uit woeste grond en heide bestond. Tegenwoor¬dig treft de bezoeker er niet veel heide meer aan: het gebied is nu bebost met afwisselend loof- en naaldhout. Van de oude vegeta¬tie zijn alleen nog kleine restanten overge¬bleven in de vorm van Gewone dophei en Kleine zonnedauw.

Rietpollen

Van de minder bekende bossen in Gaasterland zijn de Rietpollen(24 ha) bij Nijemirdum zeker de moeite waard. Men kan een wandeling maken over enkele smalle paadjes. In de Rietpol¬len komt veel Eikvaren voor. Vaak worden sporen van de Das waarge¬nomen. Staatsbosbe¬heer kocht De Rietpollen in 1981.

Dellebuursterbos

Het Dellebuursterbos (16 ha) is een ander onbekend bos wat loopt vanaf de Dellebuursterweg naar de Rûchhústerwei. De ene helft van het bos is aangelegd tijdens de ruilverkaveling in 1977. Het is ingeplant als deels beuken-, eiken- en elzenbos. In de jaren ’90 is de andere helft aangekocht en beplant met hoofdzakelijk Eik en andere loofhoutsoorten zoals Berk, Els, Lijsterbes en Hazelaar. In de jaren ’80 is er een fietspad langs en door het bosje aangelegd door de Gemeente en fungeert zodoende als verbindingszone voor zowel mens als dier.

Star-Numanbossen

De Star-Numanbossen (107 ha) vinden we tussen Ruigahuizen en de Luts, het riviertje dat voorbij Balk uitmondt in het Slotermeer. De bossen zijn lang eigendom geweest van de Gro¬ninger fami¬lie Star Numan. De oudste gedeelten van de Star-Numanbossen zijn zeker tweehonderd jaar oud. Het bosgebied, tot halverwege de vorige eeuw eikenhakhout, werd in 1981 aangekocht door Staatsbosbe¬heer. Twee jaar later wees men een ge¬deelte van de Star-Numan¬bossen aan als bosreservaat (50 hectare). Ne¬der-land telt meer dan 50 van dergelijke bosre¬ser¬va¬ten. In deze bossen vindt geen beheer plaats. Het beheer van ‘niet¬sdoen’ moet kennis ver¬schaffen over de natuur¬lijke processen die zich in het bos afspe¬len. Kennis die later van pas kan komen bij toekomstig bosbeheer.

Wilt u na de fietstocht nog een nacht blijven? Boek dan hier uw overnachting.

Meer informatie bij de Verkeersbureaus en VVV van Nederland

 

Reviews lezen over Nederland

Meer informatie over Nederland vindt u op Zoover.nl. Op Zoover laten reizigers een review achter en geven zij aanbevelingen over reizen naar Nederland. Bekijk de reviews op Zoover.nl.

Kaart van Nederland

[google-maps width=674 height=400]

Comments are closed.