See below for Terms & Conditions in English

Algemene voorwaarden Verkeersbureaus.info

Dit zijn de Algemene Voorwaarden die Verkeersbureaus.info hanteert.

Definities

Bestemmingspagina: de pagina op de Website waar VK.info de Content plaatst. Dit kan zowel een bestemmingspagina als een artikel zijn.
Content: het aangeboden product die een tekst, geluid en/of beeldbestand kan bevatten en die geplaatst wordt op de Website.
Dienst: de dienst waarbij de Klant gebruik maakt voor het plaatsen van Content op de Website van VK.info.
Klant: de rechtspersoon met wie VK.info de Overeenkomst sluit.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen VK.info en de Klant op grond waarvan VK.info de dienst levert en waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
Persbericht: een nieuwsbericht dat door de Klant wordt aangeleverd bij de Redactie en die door de redactie geplaatst wordt op de voorpagina en gekoppeld wordt aan een bestemmingspagina.
Redactie: het team van VK.info dat Content plaatst en creëert voor de Website.
Website: de website https://verkeersbureaus.info .
Video: een beeldbestand dat gehost wordt op YouTube of een andere site en die via een javascript opgenomen kan worden op sites van derden.
VK.info: Verkeersbureaus.info, een handelsnaam van Bezoek de Wereld bv, Postbus 14, 6700 AA Wageningen.

2. Inhoud Overeenkomst

 • 2.1 Verkeersbureaus.info plaatst voor de duur van de Overeenkomst 1 alinea Content op een Bestemmingspagina die gerelateerd is aan uw Bestemming. Deze alinea mag maximaal 100 woorden bevatten en 1 (deep)link naar uw site https://www.uw-site.nl. In plaats van 100 woorden mag er ook een video worden geplaatst die gehost wordt op YouTube of uw eigen platform en 50 woorden tekst. De video moet embeddable zijn via een javascript.
 • 2.2 Voor de Strippenkaart geldt dat elk artikel minimaal 300 woorden moet bevatten en maximaal 3 externe (deep)links naar een door website die onder beheer van de Klant valt. VK.info voegt altijd een relevante interne link toe naar een Bestemmingspagina op de Website, mits deze niet concurreert met de klant.
 • 2.3 Een permanente of life-tim link blijft minimaal 3 jaar online. Daarna kan deze verwijderd worden
 • 2.4 Links naar websites die financieel onderwerpen hebben (casino/creditcard/bank etc.) hebben een risksurcharge van €100. Dit bedrag wordt aan de factuur toegevoegd.

3. Duur van de Overeenkomst

 • 3.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor een minimale periode van 12 maanden, vanaf het moment dat de Content door Verkeersbureaus.info wordt geplaatst op https://verkeersbureaus.info
 • 3.2 Een life-time link wordt voor de duur van 3 jaar geplaatst en daarna verwijderd
 • 3.3 Na afloop van deze termijn wordt de Overeenkomst automatisch stopgezet tenzij op het contract een afwijkende periode is overeengekomen. Een Overeenkomst voor onbepaalde tijd kan de Klant telkens met inachtneming van een opzegtermijn van één maand opzeggen.

4. Oneigenlijk gebruik en misbruik

 • 4.1 Indien Verkeersbureaus.info vermoed dat de deeplinks op een oneigenlijke manier worden gebruikt om verkeer naar zogenaamde linkfarms te leiden kan VK.info besluiten de link of Content zonder overleg met de Klant te verwijderen. De Klant wordt hiervan via e-mail op de hoogte gesteld.
 • 4.2 Indien de inhoud van de Video, beelden vertoont die niet passen bij de algemeen geldende fatsoensnormen, beledigend zijn of inbreuk maken op rechten van derden heeft VK.info het recht de Video zonder overleg te verwijderen van de Bestemmingspagina.
 • 4.3 Indien noodzakelijk voor het voortbestaan van de website kan Verkeersbureaus.info besluiten links te verwijderen, restitutie wordt niet gegeven. Dit geldt bijvoorbeeld als de website redirect naar een andere site dan opgegeven of als de link niet meer bestaat
 • 4.4 Indien blijkt dat een artikel of content niet in lijn is met geldende wetgeving heeft VK het recht deze per direct te verwijderen

5. Betaling

 • 5.1 De klant is voor de Dienst een jaarlijkse vergoeding verschuldigd
 • 5.2 VK.info stelt een elektronische factuur kosteloos beschikbaar, en kan een vergoeding in rekening brengen voor het versturen van een papieren factuur.
 • 5.3 Na het verstrijken van de op de factuur aangegeven betalingstermijn is de Klant van rechts- wege zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.VK.info is gerechtigd om vanaf het verstrijken van de betalingstermijn 1% rente per maand in rekening te brengen, alsmede administratiekosten van € 25,- en buitengerechtelijke kosten, gelijk aan 15% (exclusief btw) van het openstaande bedrag, met een minimum van € 25,-. Tevens is de Klant aansprakelijk voor alle door VK.info te maken gerechtelijke kosten (inclusief kosten voor juridische bijstand) verband houdende met de incasso van achterstallige betalingen. Vanaf het moment dat de betalingstermijn is verstreken heeft VK.info eveneens het recht over te gaan tot het buiten gebruik stellen van de Dienst aan de Klant.
 • 5.4 Late betalingen betekent dat VK.info het recht heeft om alle voorgaande artikelen (tijdelijk) te verwijderen totdat de volledige betaling, inclusief de hierboven genoemde bijkomende kosten ontvangen zijn.
 • 5.5 Betalingen via Payoneer worden geaccepteerd met 5% kosten vergoeding.

6. Aansprakelijkheid Klant

 • 6.1 De Klant is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst, tenzij in dit artikel anders is bepaald.
 • 6.2 De Klant vrijwaart VK.info tegen alle aanspraken van derden voor vergoeding van schade die deze derden op VK.info verhalen, voor zover deze aanspraak is gegrond op het in strijd van de Overeenkomst gebruik maken van de Diensten door de Klant zoals beschreven in artikel 4.

7. Aansprakelijkheid VK.info

 • 7.1 VK.info is slechts binnen de grenzen van dit artikel aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst.
 • 7.2 VK.info is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade van de Klant, waar onderuitdrukkelijk (doch niet uitsluitend) dient te worden verstaan immateriële schade en/of bedrijfsschade, met inbegrip van winstderving.
 • 7.3 VK.info kan nimmer de plaatsing bij partners garanderen. Publicatie bij een partner is een gratis extra.

8. Auteursrecht

 • 8.1 Alle content die wordt aangeleverd aan VK.info en die onze redactie bewerkt wordt automatisch eigendom van Verkeersbureaus.info
 • 8.2 Het is niet toegestaan om content te kopieren, plaatsen of anderszins over te nemen van onze website

 

 

Conditions of Verkeersbureaus.info

These are the Terms and Conditions of Verkeersbureaus.info

Definitions

Landing page: The page on the Website where the Content VK.info place. This can be both a landing page or an article.
Content: the product offered as text, sound and / or image file and that is placed on the Website
Service: the service which the Customer uses to place content on the website VK.info
Customer: the person with whom VK.info signs the Agreement
Agreement: the agreement between VK.info and the Customer under which VK.info delivers the service and to which these Terms and Conditions apply
Press Release: a news report that is delivered to the Editor by the Customer and posted by the editor will be on the front page and linked to a landing page.
Editors: The VK.info team that creates Content for Website
Website: the website https://verkeersbureaus.info
Video: a file that is hosted on YouTube or another site that can be used on third-party sites using a html-script
VK.info: Verkeersbureaus.info, traded by Bezoek de Wereld bv, PO Box 14, 6700AA Wageningen, The Netherlands.

2. Content Agreement

 • 2.1 VK.info places for the duration of the Agreement, 1 paragraph of Content on a Landing page that is related to your destination. This paragraph may contain up to 100 words and one (deep) link to your site https://www.your-site.nl. You may also ad a Video hosted on YouTube or your own platform.

3 Duration of Agreement

 • 3.1 The Agreement is entered into for a minimum period of 12 months from the moment the content is placed on https://verkeersbureaus.info by VK.info
 • 3.2 Upon expiry of this period, the Agreement stops unless in the contract a different period is agreed. An Agreement indefinitely the Client may cancel each time with a notice period of one month.
 • A life-time link remains online for at least 3 years. It may be removed after this time.
 • Links to websites that have financial topics (casino/credit card/bank etc.) have a risk surcharge of €100. This amount will be added to the invoice.

4 Improper use and abuse

 • 4.1 If VK.info suspects that deep links are used to so-called link farms to lead traffic improperly VK.info can decide the link or content without removing it. Consultation with the Customer The Client will be informed via e-mail informed.
 • 4.2 If the content of the video, showing images that do not fit the prevailing standards of decency, offensive or infringe rights of third parties VK.info has the right to remove the Destination page Video without consultation
 • 4.3 If necessary Verkeersbureaus.info for the future of the website of Verkeersbureaus.info, Verkeersbureaus.info can decide to (temporarily) remove links. Refund are not given. This can be done when the website redirects to another URL or if the URL generates an 404 error.
 • 4.4 If it appears that an article or content is not in line with applicable legislation, VK has the right to remove the content immediately

5. Payment

 • 5.1 The customer pays an annual fee for the Service
 • 5.2 VK.info proposes an electronic invoice free of charge, and may charge a fee for sending a paper invoice.
 • 5.3 After the expiry of the payment period specified on the invoice, the Customer by operation of law without further notice in verzuim.VK.info is entitled to charge into account, from the end of the payment 1% interest per month as well as administrative costs equal to € 15, – per month and extrajudicial costs, equal to 15% (excluding VAT) of the outstanding amount, with a minimum of € 40,-. Customer is also liable for all by making VK.info legal costs (including legal fees) related to the collection of overdue payments. From the moment the payment has expired VK.info also has the right to proceed with the decommissioning of the Service to the Customer.
 • 5.4 Late payments means that VK.info has the right to (temporarily) remove all previous articles until full payment, including the additional costs mentioned above, has been received.
 • 5.5 VK.info may add €25 bank costs for international transfer from outside EU.
 • 5.6 VK.info accepts payments through Payoneer with a 10% payment cost.

6 Liability Client

 • 6.1 The Customer shall not be liable for any damages resulting from the conclusion or performance of the Agreement, unless otherwise provided in this article.
 • 6.2 The Customer indemnifies VK.info against all third party claims for compensation of damage that these third parties VK.info stories, insofar as this claim is based on the Agreement to use the Services by the Client as described in section is in conflict 4.

7 Liability VK.info

 • 7.1 VK.info is only within the limits of this article liable for any damage arising from the creation or implementation of the Agreement.
 • 7.2 VK.info is never liable for indirect damage of the Customer, where among specifically (but not exclusively) should be understood as moral damages and / or loss, including loss of profit.
 • 7.3 VK.info cannot guarantee publication with partners. Publication is a free extra.

8. Copyright

 • 8.1 All content that is delivered to VK.info and our editors is automatically owned by VK.info
 • 8.2 It is not permitted to copy, post content or take any other on our website